top of page

MEDLEMSBETINGELSER

Hvilke rettigheter og plikter har du som medlem hos oss? 

Hva forplikter vi oss å gjøre?

1. Bindingstid er som angitt i valgt kontrakt ved innmeldingen, dersom ikke annet er avtalt skriftlig (spesialavtaler og kampanjer kan gi fri utmelding eller frys i en periode). Ved tvil er det 12 måneder bindingstid som gjelder.

2. Frysing av medlemskap er kun mulig ved sykdom, arbeid, skolegang i utlandet og graviditet. Du kan søke frys i inntil 12 måneder. Bindingstid forlenges med fryseperiode. Dokumentasjon kreves.

3. Medlemskap og kort/armband er strengt personlig og kan ikke lånes ut eller overdras til andre. Gjelder også klippekort. Det er ikke lov å låse inn ikke-medlemmer på senteret. Brudd på disse regler medfører oppsigelse av kontrakt og medlemmet kan kreves for gjenstående beløp i henhold til kontraktens varighet.

4. Aldersgrense - du kan begynne å trene hos oss det året du fyller 16. Alle under 18 må ha med seg foreldre/foresatte ved innmelding. Avtalegiro må trekkes fra foreldre/foresattes konto frem til fylte 18 år.

5. Senteret vil være betjent til faste tider. Utenom disse tidene kan medlemmer låse seg inn alle dager døgnet rundt.

 

6. Senteret er videoovervåket og det vil bli foretatt jevnlige kontroller.

 

7. Ved utmelding når bindingstiden er over er det en (1) mnd. oppsigelsestid. Det vil si at oppsigelse må være gitt innen den 20. i den måneden som du ønsker siste trekk.

 

8. Ved avtalegiro betales de to første månedene forskuddsvis ved innmelding.

 

9. Dersom betalingsavtalen med banken (avtalegiro) sies opp før bindingstiden er utløpt må resterende beløp betales kontant. Ved oppsigelse etter utgått bindingstid må den leveres skriftlig en måned før avtalen evt. sies opp i banken.

 

10. Medlemsavgiften betales uavhengig av medlemmets treningsmengde og bruk av senteret.

 

11. Ved ubetalt medlemsavgift med mer enn 60 dager over forfall, kan hele kontraktens restbeløp kreves innbetalt omgående. Forfalt medlemsavgift fører til sperring av kort til medlemsavgiften er betalt. Det gis ikke fradrag for den tiden medlemskapet har vært stengt.

 

12. Ved eventuell utmelding og senere ny innmelding må det skje innen ett år etter utmelding for å slippe innmeldingsavgift.

 

13. Skreia Trim forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen og inntil 5% økning, uten forutgående varsling. Ved endring i medlemsavgiften utover dette skal medlemmet varsles minimum en måned før prisjusteringen trer i kraft. Dette gjelder ikke for tilbud der treningsavgiften øker etter endt tilbudsperiode.

14. Skreia Trim benytter Collectio for purringer og inkasso. Hvis utestående beløp fra oss ikke er betalt innen forfallsdato eller det ikke er dekning på konto ved avtalegiro trekk overføres saken automatisk til Collectio for videre behandling.

 

15. Døra skal alltid åpnes ved registrering i kortleser eller bruk av app av alle som går gjennom døra. Ved brudd på dette kan medlemmet bli bøtelagt med inntil det dobbelte av en månedsavgift.

 

16. Medlemskapet gir rett til å bruke det ordinære utstyr/ ytelser som senteret til enhver tid tilbyr i åpningstiden i medlemskapsperioden.

 

17. Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte det utstyr/ ytelser senteret tilbyr.

 

18. All trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler.

 

19. Medlemmet plikter å holde seg orientert om og følge instrukser som gjelder virksomheten i anlegget. Ved overtredelse kan senteret bortvise medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift.

 

20. Ved å signere denne kontrakten gir du oss rett til å foreta testing for bruk av ulovlige substanser, som forskjellige former for doping i henhold til Antidoping Norge sine lister. Eventuell testing vil skje uten forvarsel. Positivt resultat eller nekt til å la seg teste vil resultere i umiddelbar oppsigelse av medlemskontrakten, uten refundering av betalt treningsavgift eller fritak fra betaling ut bindingstiden. Testingen vil kun være til intern bruk hos Skreia Trim.

 

21. Utstyr settes på plass igjen etter bruk. Utesko settes i gangen. Kun rene innesko brukes i ren sone.

 

22. Forsikringsselskapet krever at det er minst to personer i lokalet utenom betjeningstid.

 

23. Skreia Trim kan endre medlemsvilkårene. Slike endringer kunngjøres gjennom oppslag i senteret. Medlemmet er bundet av de endrede medlemsvilkårene dersom medlemmet ikke sier opp medlemskapet innen 14 dager etter at nye vilkår er kunngjort.

 

24. Jeg samtykker i at Skreia Trim kan kontakte meg via SMS, telefon eller epost med tilbud og informasjon.

bottom of page